Wybierz region

Wybierz miasto

  Regulamin plebiscytu

  Bo to jest naszemiasto.pl

  Regulamin plebiscytu pod nazwą: „Bo to jest nasze miasto.pl”

  Art. 1
  1. Plebiscyt pod nazwą „Bo to jest naszemiasto.pl” organizowany jest przez Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej ORGANIZATOREM. 
  2. Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez
  Organizatora.

  Art. 2
  Celem Plebiscytu jest wyłonienie przez internautów najciekawszego selfie utworzonego poprzez aplikację konkursową. Selfie powinno zawierać zdjęcie jego autora na tle miasta oraz hasło opisujące zdjęcie. Wszystkie poprawnie wykonane i zaakceptowane do udziału w plebiscycie selfie zostaną zamieszczone w galerii plebiscytowej w serwisie naszemiasto.pl, zwanym dalej Serwisem..

  Art. 3
  Warunki uczestnictwa w Plebiscycie
  1. W Plebiscycie głos może oddać każdy kto jest użytkownikiem Serwisu.
  2. W Plebiscycie nie mogą brać udziału/głosować pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Plebiscytu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

  Art. 4
  Zasady przeprowadzania Plebiscytu
  1. Zgłoszenia do plebiscytu będą przyjmowane wyłączenie poprzez aplikację konkursową dostępną na smartfony z systemem IOS oraz Android. Aplikacje będą dostępne bezpłatnie w sklepach z aplikacjami. Komisja plebiscytowa zastrzega sobie możliwość niezaakceptowania selfie nie spełniającego wymogów plebiscytu lub niepoprawnie przygotowanego (np. bez hasła). Selfie konkursowe można nadsyłać w dniach od 04.12.2014 r. do 13.12.2014 r.
  2. Głosowanie będzie trwało od godz. 9:00 dnia 09.12.2014 r. do godz. 24.00 dnia 15.12.2014 r. i będzie się odbywać za pośrednictwem strony internetowej Naszemiasto.pl (dalej jako „strona www”) na zasadach opisanych poniżej.
  3. Głosowanie za pośrednictwem „strony www” odbywać się będzie poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk, na następujących warunkach:
  a. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazanym selfie,
  b. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu,
  c. dla uczestników dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi pięć głosów (kliknięć).

  4. W Plebiscycie nie będą brały udziału zgłoszenia, które w jakikolwiek sposób naruszają prawo, dobre obyczaje lub są sprzeczne z ideą plebiscytu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia zawierającego lub usunięcia zgłoszeń, które nie spełniają wymogów niniejszego regulaminu i Plebiscytu.

  5. Materiał konkursowy powinien być dobrej jakości technicznej, umożliwiającej publikację na stronie Serwisu. W braku odpowiedniej jakości technicznej, Organizator może zaniechać jego umieszczenia na stronie Serwisu co jest równoznaczne z odmówieniem uczestnikowi udziału w Plebiscycie.

  6. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody (licencja) na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przesłanego Materiału konkursowego na następujących polach eksploatacji: a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym utrwalenie (analogowe i cyfrowe) na nośnikach audiowizualnych, w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i innych nośnikach zapisu cyfrowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet), b. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie Materiału konkursowego, w tym nadawanie (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Polskapresse Sp. z o.o.- za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawanie kablowe, oraz za pośrednictwem satelity, c. obrót Materiałem konkursowym oraz jego opracowaniami w kraju i za granicą, w tym także wynajęcie, wydzierżawienie, lub oddanie go do używania na podstawie innego stosunku prawnego, d. wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których utrwalono lub zwielokrotniono Materiał konkursowy, e. retransmisja Materiału konkursowego- w nieograniczonej ilości nadań, f. wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w tym Internetu w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, g. wykorzystanie w utworach multimedialnych i na stronach internetowych POLSKAPRESSE Sp. z o.o. oraz wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, h. publiczne i niepubliczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, wideo na żądanie, audio na żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max.

  7. Poprzez zgłoszenie Materiału konkursowego w sposób określony w niniejszym regulaminie, uczestnik Plebiscytu oświadcza, że zgłoszony przez niego Materiał konkursowy nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr, a uczestnik Plebiscytu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Materiału konkursowego do Plebiscytu oraz udzielenia licencji zgodnie z ust. 4 powyżej. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia wszelkich roszczeń oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu.

  8. O zwycięstwie w głosowaniu decyduje największa liczba głosów oddana na kandydata na stronie naszemiasto.pl

  Art. 5
  1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z  kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
  2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.

  3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach


  Art. 6
  Ogłoszenie wyników Plebiscytu
  Komisja plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 16.12.2014r. na stronie internetowej naszemiasto.pl.

  Art. 7
  Nagrody w Plebiscycie

  1. Laureaci Plebiscytu, którzy zajęli miejsca: pierwsze, drugie oraz trzecie otrzymają od Organizatora nagrody.
  - pierwsze miejsce: voucher na trzydniowy pobyt „Dla Zdrowia i Uśmiechu” w Hotelu Miłomłyn Zdrój o wartości: 518,70 zł netto
  - drugie miejsce: netbook Samsung N145 – JP01 o wartości: 1049 zł brutto
  - trzecie miejsce: odtwarzacz MP3 Sony NWZ – B172 o wartości: 150 zł brutto
  2. Zwycięzca zostanie poinformowany o sposobie realizacji wyżej opisanej nagrody za pośrednictwem organizatora Konkursu.
  3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176).

  Art. 8
  1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

  Art. 9
  1.   Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu w serwisie Naszemiasto.pl
  2.   Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny.
  3.   Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie   przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

  Art. 10
  1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.
  2. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
  3. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.
  Dodaj ogłoszenie